:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> ประกาศโรงเรียนท่ายางวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
22:09:29

ตามประกาศโรงเรียนท่ายางวิทยา ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒6 - 30 สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยแยกตามสาขาวิชาเอกและ
เรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

http://www.thayangwit.ac.th/web/administrator/document/150.pdf