:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> ประกาศโรงเรียนท่ายางวิทยา
14:08:05

ประกาศโรงเรียนท่ายางวิทยา
เรื่องแนวทางการปฎิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมติคณะรัฐมมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ