:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> ประกาศเปิดเทอม วันที่ 1 ธันวาคม 2564
10:00:55

ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ในจังหวัดเพชรบุรียังคงมี
ผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
การเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ดังนั้น
ทางโรงเรียนท่ายางวิทยาและตามมติคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่ายาง
(ศปก.อ.ท่ายาง) จังหวัดเพชรบุรี จึงแจ้งการเปิดเทอมในรูปแบบ On-Site
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แบบสลับ เลขคี่ เลขคู่ เป็นสัปดาห์ ตั้งวันที่ 1 ธ.ค. 64

จึงประกาศเปิดเทอม
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564


ทั้งนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ให้นักเรียนเลขคี่ มาเรียนก่อนในสัปดาห์แรก และ
ขอให้นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนอย่างใกล้ชิด หากมีการแก้ไขข้อมูลประการใด
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียนท่ายางวิทยา