:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเพื่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" และ การเขียนโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
11:31:04

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเพื่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" และ การเขียนโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมี ท่านผู้อำนวยการสุวรรณ เชื้อนิล และครูกษมาพรทอง
ทองเอื้อ